شرکت برق آب فن از دپارتمان های پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی و نمایندگی هایی از چندین شرکت بزرگ داخلی با هدف حضور فعال در عرصه صنعت برق تشکیل گردیده است. 
آموزش و ارتقاء توانمندی نیروی انسانی و به کارگیری توانایی آنها در جهت پیشرفت اهداف شرکت و رضایت مندی آن ها از پارامترهای موفقیت شرکت می باشد.
اجرای پروژه های عظیم مطابق با استانداردهای روز دنیا و حرکت همسان با تکنولوژی نوین و داشتن ابتکارات اجرایی همچون راه اندازی نیروگاه های بادی و خورشیدی و انتشار تکنولوژی اجرای کابل فاصله دار در کشور از افتخارات متخصصین این شرکت می باشد.
رضایت مندی کارفرمایان خصوصاً شرکت های برق منطقه ای، توزیع برق و صاحبان صنایع و ارائه خدمات بهتر همواره جزء مهمترین اهداف شرکت می باشد.

حمیدرضا سیفی
مدیرعامل بافکو