Project Image

اهداف و برنامه های آتی شرکت

شرکت برق آب فن در افق دید خود  اهداف زیر را دنبال می‌کند:                                                                           

  • ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان و ایجاد انگیزش از طریق نهادینه کردن روحیه کار تیمی در سازمان و آموزش‌های مستمر و سیستماتیک در کلیه سطوح سازمانی

 

  • افزایش رضایت کارفرمایان و نهادینه نمودن  فرهنگ مشتری‌مداری  در سازمان

 

  • ارتقاء جایگاه سازمان خود بعنوان بهترین تامین کننده با صلاحیت خدمات مورد نیاز شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه ای سراسر کشور

 

  • ارتقاء جایگاه سازمان خود به عنوان یکی از بهترین تأمین کننده با صلاحیت خدمات فنی و مهندسی درزمینه ساختمان و پروژه های عمرانی