شرکت برق آب فن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری خود را در سال ۹۵ تمدید نمود و دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیز می باشد . همچنین شرکت دارای گواهینامه های مدیریتی    ISO 9001:2008 - OHSAS 18001 :2007   -  ISO 14001 :2004 می باشد .