قراردادهای شرکت عمدتاٌ مربوط به عملیات اجرای توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع میباشد طبق اعلام مسئولین شرکت اطلاعات مربوط به قرار دادهای مهم شرکت به شرح زیر می باشد :

پروژه های برقی

پروژه های عمرانی و آب